Saturday, November 13, 2010

…Insane Passion Everyday!

£ÀªÀÄÆäj£À gɸïÖ gÀƪÀiï MAzÀgÀ°è PÀ£Àßr ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQzÀÝ ¥ÀvÀAd° ¸ÀÆQÛ...

Insane Passion Everyday

4 comments:

Unknown said...

ಪತಂಜಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಬಗೆಯ ಹುಚ್ಚೇ ಸರಿ. ಎಂಥಾದ್ದಾದರೂ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲದವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೀತಾರಾಮ. ಕೆ. / SITARAM.K said...

ಅದ್ಭುತ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತಿ.

Satish said...

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ,

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Unknown said...

Thanks for sharing this with all of us. Every girl has her most beautiful moment in the life just when you wear your own wedding dresses in your wedding.You can visit our wedding dress shop.Cheap wedding dresses have good quality. You can find ball gown wedding dresses,mother of the bride dresses,mermaid wedding dresses,flower girl dresses,strapless wedding dresses,a line wedding dresses,plus size wedding dresses,column wedding dresses,beach wedding dresses,empire wedding dresses,tea length wedding dresses,bridesmaid dresses,cocktail dresses,evening dresses,prom dresses your dream. Get your wedding dress in our bridal shop. Finally,I hope you have a happy wedding.